Oferta

    W ramach Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju Osobistego oferuję następującą pomoc:

Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży:

      Celem oddziaływań jest wspieranie dzieci               i młodzieży w kształtowani umiejętności:

  • prospołecznych (otwarte komunikowanie się         z innymi, konstruktywne wyrażanie swoich potrzeb, nawiązywanie relacji, radzenie sobie         z presją grupy, stosowanie się do zasad).
  • emocjonalnych (rozpoznawanie swoich uczuć, radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami: reakcje na niepowodzenie, radzenie sobie ze stresem, lękiem i złością).
  • budowania adekwatnego obrazu siebie i poczucia własnej wartości.
  • radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi                w okresie dorastania: akceptacja zmian                  w wyglądzie, osiąganie niezależności i bardziej dojrzałych więzi z rówieśnikami.

      Na pierwsze spotkanie  w sprawie problemów doświadczanych przez dziecko ważne, żeby w miarę możliwości, zgłosili się oboje rodzice lub aktualni opiekunowie dziecka. Terapia dzieci odbywa się raz              w tygodniu.

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych:

 Osoby, które decydują się skorzystać z psychoterapii oczekują zazwyczaj, że wniesie ona w ich życie pożądane zmiany, które zmniejszą ich cierpienie związane z:

  • doświadczaniem przykrych stanów emocjonalnych smutku, lęku, wstydu, czy złości,
  • utrzymywaniem negatywnego stosunku do siebie,
  • reagowaniem bezradnością i brakiem nadziei,
  • tworzeniem zagrażających wizji dotyczących ludzi  i świata,
  • wywieraniem dotkliwej presji na samego siebie lub innych.

Podczas psychoterapii osoba rozwija umiejętności:

  • samoobserwacji,
  • samokontroli i podejmowania decyzji,
  • samouspokajania się i podnoszenia na duchu,
  • wzmacniania i dowartościowywania siebie,
  • asertywnego komunikowania własnych potrzeb      i poglądów,
  • rozumienia innych i tworzenia relacji z nimi.

  Proces psychoterapii poprzedzają 3 spotkania konsultacyjne, służące rozpoznaniu problemów osoby i określeniu warunków oraz celów terapii. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapia rodzin​

   Psychoterapia rodzin polega na pracy ze wszystkimi członkami rodziny i jest proponowana, gdy problem dotyczy całej rodziny i wynika z kryzysu lub nieoczekiwanych dla niej zmian. Praca skoncentrowana jest na poszukiwaniu zasobów rodziny i osiągnięciu przez nią zdrowej równowagi.

Pomagam w radzeniu sobie z:

  • konfliktami rodzinnymi,
  • problemami wychowawczymi,
  • trudnościami w procesie odżywiania się (anoreksja, bulimia),
  • trudnościami okresu dojrzewania.

Na spotkania zapraszana jest cała rodzina. Sesje terapii rodzinnej odbywają się co 3 tygodnie.